Charlotte Kristine Kristiansen (1989) is a Norwegian designer based in Oslo. In spring 2017 she completed her Master’s degree in Interior Architecture and Furniture Design at the Oslo National Academy of the Arts. She designs and develops objects, furniture, spaces, processes, installations and more. Driven by curiosity, experimental approaches and conceptual thinking, she wants to challenge narrow assumptions and views on what function can be, explore roles design can play in influencing us, ask questions, tell stories or open up for new ways of doing things. She works with issues that engage her on a personal level as well as contemporary issues in society.

Charlotte Kristine Kristiansen (1989) er en designer basert i Oslo. Våren 2017 fullførte hun en mastergrad i interiørarkitektur og møbeldesign på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun designer og utvikler objekter, møbler, romløsninger, prosesser, installasjoner og mer. Drevet av nysgjerrighet, eksperimenterende holdning og konseptuell tenkning, ønsker hun å utfordre snevre antagelser og syn på hva funksjon kan være, utforske roller design kan spille i å påvirke oss, stille spørsmål, fortelle historier eller åpne opp for nye måter å gjøre ting på. Hun arbeider med problemstillinger som opptar henne på et personlig plan og samtidsrelevante tematikker i samfunnet.